Договор за продажба от разстояние

ЧЛЕН 1: Информация за продавача

Заглавие: ONE HUMAN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (наричан по-долу „ONENEWONE“ или „ПРОДАВАЧ“)

Адрес: Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, ITU ARI Teknokent 3 Building No: 4, Interior Door No: B109, Sarıyer/İstanbul.

Електронна поща: info@onenewone.com

ЧЛЕН 2: Информация за купувача

Име Фамилия

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

ЧЛЕН 3: Предмет

Предметът на настоящия формуляр за предварителна информация („Формулярът“) е да Ви информира в съответствие с разпоредбите на Закон № 6502 за защита на потребителите и Регламента за договорите от разстояние, публикуван в Държавен вестник от 27 ноември 2014 г. под номер 29188, относно продажбата и доставката на продукти („Продукти“), чието качество и продажна цена са посочени по-долу.

ЧЛЕН 4: Основни характеристики на стоките, предмет на продажба, и информация за плащане

4.1 Описанието, единичната стойност, количеството и условията на плащане на Продуктите са посочени във Формуляра за предварителна информация и са одобрени от Купувача.

4.2 Таксата за превоз на товари или таксата за изпращане се заплаща от Продавача.

ЧЛЕН 5: Период на валидност на ангажиментите

Цените, посочени в член 4.1, са продажната цена. Обявените цени и обещания са валидни до тяхното актуализиране или промяна. Цените, обявени за определен период от време, са валидни до края на посочения период.

ЧЛЕН 6: Общи разпоредби

6.1 КУПУВАЧЪТ декларира, че е прочел и се е информирал за предварителната информация относно основните качества на продукта, предмет на договора, продажната цена, включваща всички данъци и начина на плащане, както и за доставката и разходите по нея, които ще бъдат поети от КУПУВАЧА, срока на доставка и пълното търговско наименование, открития адрес и информацията за контакт на ПРОДАВАЧА, както е посочено на Уебсайта, и че е дал необходимото потвърждение по електронен път.

6.2 ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, които могат да възникнат от използването на уебсайта или други данни и програми поради нарушение на договор, непозволено увреждане или други причини. ПРОДАВАЧЪТ, в резултат на нарушение на договор, деликт, небрежност или други причини; не поема никаква отговорност за прекъсване на транзакцията, грешка, небрежност, прекъсване, изтриване, загуба, забавяне на транзакцията или комуникацията, компютърен вирус, неизправност в телекомуникационните линии, комуникационна грешка, кражба, унищожаване или неразрешено въвеждане, промяна или използване на записи.

6.3 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя, реорганизира, спира публикуването на всички видове услуги, продукти, условия за ползване и информация, налични на Уебсайта, без предварително уведомление. Промените влизат в сила от датата на публикуването им на Уебсайта. Дружеството съветва КУПУВАЧА да посети страницата с правни предупреждения на всеки вход на Уебсайта. Тези условия са валидни и за други свързани уебстраници.

6.4 Уебсайтът може да съдържа връзки или препратки към други уебсайтове, които не са под контрола на ПРОДАВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или други връзки, които те съдържат.

6.5 ПРОДАВАЧЪТ е собственик или лицензополучател на общия вид и дизайн на Уебсайта и на цялата информация, изображения, всички видове търговски марки, име на домейн на Уебсайта, лого, икона, демонстративни, писмени, електронни, графични или машинночитаеми технически данни, компютърен софтуер, приложена система за продажби, бизнес метод и бизнес модел („Материали“) и всички свързани с тях права на интелектуална и индустриална собственост, като Материалите са под законова защита. Никакви Материали на Уебсайта не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, превеждани на друг език, препубликувани, качвани на друг компютър, публикувани, предавани, представяни или разпространявани, включително код и софтуер, без предварително разрешение и без позоваване. Целият Уебсайт или част от него не може да се използва на друг уебсайт без разрешение. В случай на установяване на противоположна ситуация, всички други права на ПРОДАВАЧА, отнасящи се до правната и наказателната отговорност и които не са изрично посочени в настоящия документ, са запазени.

6.6 Личната информация на КУПУВАЧА може да бъде разкрита на официалните органи само ако такава информация е надлежно поискана от официалните органи и в случаите, когато той е длъжен да направи изявление пред официалните органи в съответствие с разпоредбите на действащото императивно законодателство.

6.7 Освен ако не е посочена специална причина, от датата на поръчката продуктът, предмет на договора, се доставя на КУПУВАЧА или на лицето/организацията на посочения от ПРОДАВАЧА адрес от товарна компания, с която ПРОДАВАЧЪТ е сключил договор, в рамките на срока, описан в предварителната информация на Уебсайта, в зависимост от разстоянието на населеното място на КУПУВАЧА за всеки продукт, при условие че той не надвишава 30 дни. Товарната компания, с която ПРОДАВАЧЪТ е сключил договор към датата на одобрение на настоящото споразумение, е Yurtiçi Kargo. Всички видове товарни/корабни такси, свързани с доставката, показани в член 3, се описват подробно във фактурата за поръчката под наименованието „Транспортна такса“ в детайли според условията за доставка, валидни към датата на пазаруване.

6.8 Тъй като датата на изпращане може да варира за продукти със специално производство, информацията за изпращането ще бъде предоставена на клиента. За вносни продукти времето за доставка се добавя отделно в случай на смущения, произтичащи от процеса на внос, и новата информация за датата на изпращане ще бъде споделена с клиента.

6.9 Ако продуктът(ите), предмет на договора, ще бъде(ат) доставен(и) на лице/организация, различни от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за отказа на лицето/организацията, на което ще бъде доставена стоката, да я приеме и за евентуалните вреди, които могат да възникнат от това.

6.11 ПРОДАВАЧЪТ е отговорен за доставката на продукта(ите), предмет на договора, с ненарушена цялост, в съответствие с квалификацията, посочена в поръчката, и с гаранционни документи и ръководства за потребителя, ако има такива.

6.12 Ако ПРОДАВАЧЪТ не може да изпълни задълженията си по договора, в случай че стане невъзможно да изпълни продукта или услугата, предмет на поръчката, той уведомява КУПУВАЧА за това положение преди изтичането на задължението за изпълнение на договора и може да достави на КУПУВАЧА друг продукт със същото качество и цена, ако е наличен на склад.

6.13 В случай че съответната банка или финансова институция не заплати цената на продукта на ПРОДАВАЧА поради недобросъвестно или неправомерно използване на кредитната карта, дебитната карта, дебитната карта и други платежни системи на КУПУВАЧА, предлагани на Уебсайта, след доставката на продукта/продуктите от неупълномощени лица по начин, който не е причинен по вина на КУПУВАЧА, КУПУВАЧЪТ е длъжен да върне съответния продукт на ПРОДАВАЧА в срок от 3 (три) дни, при условие че той е бил доставен на КУПУВАЧА. В противен случай КУПУВАЧЪТ приема и се задължава срещу него да бъдат предприети всички видове съдебни процедури.

6.14 Ако продуктът или услугата, закупени от КУПУВАЧА, не се намират в складовите наличности на фирмата-доставчик, от която ПРОДАВАЧЪТ получава услугата, и няма еквивалентен продукт с равностойно качество и цена, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да възстанови платената от КУПУВАЧА цена.

6.15 Ако ПРОДАВАЧЪТ не може да достави продукта, предмет на договора, в рамките на срока на договора поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства, като противопоставяне на времето, прекъсване на транспорта и т.н., ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми КУПУВАЧА. В този случай, ако КУПУВАЧЪТ анулира поръчката, сумата, платена от КУПУВАЧА, се изплаща наведнъж в срок от 14 (четиринадесет) дни в съответствие с платежния инструмент, използван при закупуването на продукта(ите).

6.16 При плащания, извършени от КУПУВАЧА с кредитна карта, сумата за продукта(ите) се възстановява на съответната банка в срок от 14 (четиринадесет) дни след анулиране на поръчката от страна на КУПУВАЧА. Тъй като отразяването на тази сума в сметките на КУПУВАЧА след връщането ѝ в банката е изцяло свързано с процеса на банковата транзакция, КУПУВАЧЪТ предварително приема, че няма да е възможно ПРОДАВАЧЪТ да се намеси по какъвто и да е начин за евентуални забавяния и че може да отнеме средно от 2 до 3 седмици, докато сумата, върната от ПРОДАВАЧА на кредитната карта, бъде отразена в сметката на КУПУВАЧА от банката.

6.17 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да анулира покупки, надхвърлящи нуждите на КУПУВАЧА, чрез Уебсайта. В случай че покупките надхвърлят 3 (три) продукта, закупени при покупки на едро, които надхвърлят нуждите на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да анулира изцяло поръчката или да изпрати само 3 (три) продукта, останали в рамките на лимита за покупка на дребно.

6.18 В случай че транзакцията за съответната сума не може да бъде осъществена поради 3 (три) неправилни вписвания на парола при покупки, извършени от КУПУВАЧА с кредитна карта, ПРОДАВАЧЪТ има право да поиска от КУПУВАЧА всякакъв вид информация и документи, включително визуални средства за потвърждаване на самоличността и информацията за кредитната карта. В случай че такава информация и документи не бъдат предоставени от КУПУВАЧА, бъдат предоставени непълно или предоставената информация и документи не съответстват на информацията в поръчката, ПРОДАВАЧЪТ има право да анулира съответната поръчка незабавно и без каквато и да е отговорност и обезщетение.

6.19 В случай че цените на продуктите са изписани значително под пазарната цена на ниво, което може да бъде разбрано от средностатистически човек, че е налице явна грешка, ПРОДАВАЧЪТ има право да анулира всички поръчки, направени в съответствие с тази неправилна цена. В такъв случай КУПУВАЧЪТ приема и декларира, че няма да има никакви права и претенции поради явна грешка.

ЧЛЕН 7: Право на оттегляне

7.1 При договорите за продажба на стоки от разстояние Купувачът може да упражни правото си на отказ от договора, като откаже стоките, без да носи каквато и да е правна и наказателна отговорност и без да се обосновава в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка на Продукта до него или до лицето/организацията на посочения адрес. При определяне на срока на правото на отказ;

а) За стоки, които са предмет на една поръчка и се доставят отделно, денят, в който потребителят или третото лице, посочено от потребителя, получи последната стока,

б) за стоки, състоящи се от повече от една част – денят, в който потребителят или третото лице, посочено от потребителя, получи последната част,

в) при договори, при които се извършва редовна доставка на стоките за определен период от време, за основа се взема денят, в който потребителят или третото лице, посочено от потребителя, получи първата стока.

7.2 Купувачът може да уведоми Продавача за отказ от договора с препоръчана поща или по електронен път на адреса на Продавача, посочен в член 1, в срок от 14 (четиринадесет) дни. От това уведомление Продавачът може да се свърже с Купувача и да гарантира, че продуктът е получен от Купувача. Въпреки това; Ако Продавачът не направи такова предложение на Купувача, Купувачът трябва да изпрати закупения продукт на посочения в член 1 адрес на Продавача в срок от 10 (десет) дни от датата на уведомлението за отказ.

7.3 За да бъдат извършени сделките по връщане, съответните раздели на фактурата, изпратена на Купувача с раздел за връщане, трябва да бъдат попълнени изцяло и изпратени на Продавача след подписването им.

7.4 Продуктите, подлежащи на връщане, трябва да бъдат доставени с кутията, опаковката, стандартните аксесоари, ако има такива, без да се нарушава търговската годност на Продуктите, подлежащи на връщане.

7.5 Продавачът е длъжен да върне общата цена (сумата от всички цени, платени от Купувача на Продавача) и документите, които поставят Купувача в дълг, на Купувача най-късно в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на уведомлението за отказ.

7.6 Разходите за доставка на Продуктите, върнати поради правото на отказ, се поемат от Продавача. След като Купувачът е упражнил правото си на отказ и е уведомил Продавача в тази насока, Продуктът, предмет на продажбата, ще бъде получен от Продавача с вътрешен товар, който е договорен товар на Продавача. В този случай Купувачът няма да трябва да заплаща транспортните разходи. Въпреки това; Ако Купувачът желае сам да върне продукта, в този случай той трябва да изпрати продукта на Продавача с Yurtiçi Kargo, което е договорен товар на Продавача. В противен случай Купувачът е длъжен да заплати разходите за доставка. Въпреки това, ако Yurtiçi Kargo няма клон в мястото, където живее Купувачът, Продавачът не може да поиска от Купувача такса за товара.

7.7 Намаляването на стойността на получените стоки или наличието на причина, която прави връщането невъзможно, не възпрепятства упражняването на правото на отказ. Въпреки това, ако намаляването на стойността или невъзможността за връщане са причинени по вина на потребителя, Продавачът трябва да го компенсира за стойността или намаляването на стойността на стоките. Промените и влошаването на качеството, дължащи се на обичайната употреба на стоките, не се считат за намаляване на стойността.

ЧЛЕН 8: Продукти, за които не може да се упражни правото на отказ от договора

Правото на отказ не може да бъде използвано от купувача в следните случаи:

Освен ако не е договорено друго между страните, потребителят не може да използва правото на отказ при следните договори,

а) Не е възможно връщане и замяна на продукти от специално производство, изготвени в съответствие с желанието на потребителя, освен в случаите на дефект. Правото на отказ не може да се използва при тези продукти.

б) Договори за стоки, изготвени в съответствие с желанията или личните нужди на потребителя.

в) На стоки, чиито защитни елементи като опаковка, лента, печат, опаковка са били отворени след доставката; Договори за доставка на такива, чието връщане не е подходящо от гледна точка на здравето и хигиената.

г) Договори за стоки, които са смесени с други продукти след доставката и не могат да бъдат отделени поради естеството им.

д) Договори за услуги, извършени незабавно в електронна среда, или договори за нематериални стоки, доставени на потребителя незабавно.

f) Договори за услуги, чието изпълнение е започнало със съгласието на потребителя преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ.

ЧЛЕН 9: Жалби и методи за разрешаване

Купувачът може да препраща всички предложения и оплаквания относно стоките или услугите, предмет на продажба, на Продавача на посочените в член 1 номер и електронен адрес на Продавача. Продавачът се стреми да разреши проблема, като разгледа всички жалби и предложения, подадени от Купувача, в рамките на законовите ограничения. Всички права на страните, произтичащи от закона и съответните разпоредби, са запазени.

ЧЛЕН 10: Упълномощен съд

Продавачът може да подава жалби и възражения до арбитражната комисия за решаване на потребителски проблеми или до съда за защита на потребителите в мястото, където продавачът е закупил стоките или услугите, или където продавачът пребивава, в рамките на паричните граници, определени от Министерството на митниците и промишлеността през декември всяка година.

ЧЛЕН 11: Други разпоредби

Купувачът декларира, че приема условията и информацията на този формуляр за предварителна информация и договора за продажба от разстояние по електронен път.

 

Започнете сега
ONO създава за вас „Smart Candidate Pool“, класифицира, съпоставя, представя краткия списък с „Smart Interview“ и ви помага да наемете таланта.
Вие сте компания
Запознайте се с талантите, които търсите, и оформете бъдещето с изкуствен интелект! Влезте в профила си, за да се запознаете с технологията, която ще ви осигури подходящите таланти за секунди.
Вие сте кандидат
Готови ли сте да направите своята кариера? Ако искате да бъдете този, който избира, а не този, който е избран, сте на правилното място! Ние ви предлагаме възможности за работа, като защитаваме личните ви данни и използваме изкуствен интелект.