Текст за разяснения относно обработката на лични данни

За нас като OneNewOne защитата на личните ви данни, които получаваме по време на нашите процеси, е един от основните ни приоритети. Ние отдаваме голямо значение на гарантирането на сигурността на вашите лични данни и използването/обработката им в съответствие със законодателството.

Този разяснителен текст съдържа информация за това как обработваме Вашите лични данни в качеството на администратор на данни в дейностите, които извършваме чрез нашия уебсайт.

1.За какви цели и на какво правно основание обработваме Вашите лични данни

Членове 5 и 6 от Закона за защита на личните данни уреждат правните основания за обработване на лични данни. По-долу сме изложили целите, за които обработваме лични данни, и правните основания, на които разчитаме в рамките на тези цели:

За следните цели въз основа на правното основание, че обработването на лични данни е необходимо за установяването или изпълнението на договор:

 • Извършване на процесите на членство, регистрация, активиране и проверка на потребителите на нашите уебсайтове,
 • Изпълнение на искания за възлагане на поръчки за услуги и процеси за сключване на договори, насочени към Дружеството,
 • Когато направите заявка за покупка, изпълнение на транзакциите, свързани с вашата заявка, и реализиране на плащанията на такси,
 • Извършване на транзакции, свързани с искания за възстановяване на суми, и реализиране на възстановявания,
 • Изпълнение на процесите на стоки и/или услуги, доставени на Дружеството.

За следните цели въз основа на правната причина за изпълнение на нашите правни задължения:

 • Изпълнение на нашите законови задължения в случаите, когато упълномощени институции или организации поискат нашето дружество или когато се предвижда да уведомим тези институции (например, споделяне на вашата информация в случай на искане от страна на публична институция във връзка със съмнение за незаконна сделка),
 • Изпълнение на финансови и счетоводни процеси,
 • Извършване на нашите дейности в съответствие със законодателството.

За следните цели, основани на правната причина, че обработката на данни е задължителна за установяването, упражняването или защитата на дадено право:

 • В случай на евентуален правен спор, за защита и упражняване на нашите права и за провеждане на съдебни производства.

За следните цели, въз основа на правното основание, че обработката на данни е задължителна за нашите законни интереси, при условие че не засяга основните права и свободи на субекта на данните:

 • Ако влезете в уебсайта, за извършване на процедури за влизане,
 • Интегриране на отворените позиции в уебсайта и ориентиране към подходящите позиции чрез оценяване на съответните лица в рамките на техните характеристики и квалификации,
 • В случай че е направена препоръка по отношение на кандидатите за служители,
 • информацията за лицето, което е препоръка, се съхранява и може да бъде предоставена на страните на работодателя и на упълномощени лица, когато е необходимо,
 • Получаване и финализиране на вашите предложения, искания и жалби,
 • Провеждане на проучвания за удовлетвореността на клиентите,
 • Извършване на проучвания за разработване и подобряване на нашите продукти, услуги и процеси,
 • Извършване на комуникационни дейности с нашите доставчици, бизнес партньори и клиенти,
 • отчитане, одит и анализ на нашите бизнес процеси.

В случай че сте дали изричното си съгласие, за следните цели:

 • За да Ви информираме за кампании, промоции, събития, проучвания и възможности в съответствие с Вашите предпочитания за съгласие за комуникация (такива съобщения ни позволяват да повишим Вашата лоялност и удовлетвореност от нашите продукти/услуги),
 • персонализиране на Вашия опит по отношение на нашите продукти/услуги, предлагане на продукти и услуги в съответствие с Вашите предпочитания и интереси, провеждане на процеси на маркетингов анализ,
 • осъществяване на маркетингово ориентирани дейности за сътрудничество с бизнес партньори.

Вашето изрично съгласие се иска от Вас отделно, независимо от този разяснителен текст, и дори да дадете съгласието си, имате право да го оттеглите по всяко време.

2.Кои лични данни обработваме

В рамките на горепосочените цели и процеси в таблицата по-долу можете да намерите групите лица, чиито лични данни се обработват, както и кои данни се обработват във връзка с тези групи:

 

Посетители на уебсайта Обработваме информация за самоличността, информация за контакт и информация за сигурността на транзакциите на потребителите, които създават акаунт на нашия сайт, но не споделят информацията от автобиографията си.
Клиент Служител/орган В рамките на реализацията на предлаганите услуги от служителите и/или упълномощените лица от страна на работодателя, които търсят персонал в рамките на дейностите, извършвани на нашия сайт; самоличност, контакт, информация за транзакциите с клиенти, вашата титла и професионална информация, информация за сигурността на транзакциите, информация за правни транзакции (в случай на евентуален спор), финансова информация при платежни транзакции.
Доставчик / бизнес партньор Служител / органи В рамките на нашите дейности по сътрудничество обработваме самоличността, данните за контакт, информацията за транзакциите на клиентите, информацията за сигурността на транзакциите, информацията за правните транзакции (в случай на евентуален спор) и финансовата информация при платежни транзакции на служителите и/или длъжностните лица на нашите доставчици и бизнес партньори, с които работим в сътрудничество, за да извършваме дейностите на нашия сайт.
Позоваване на трети страни Обработват се самоличността, данните за контакт, длъжността и професионалната информация на лицата, посочени като референти в рамките на кандидатурите на кандидатите. (Ако смятате, че вашата информация е била споделена с нас без ваше знание, моля, уведомете ни. Въпреки това, с цел по-ефективно провеждане на процеса, моля, свържете се и с кандидата за служител).

В допълнение към горепосочените категории данни обработваме някои от вашите данни, за да ви предоставим по-качествено и ефективно обслужване по отношение на дейностите, които сте извършили по време на посещението си на нашия уебсайт. За подробна информация, моля, посетете нашата Политика за бисквитките.

3.С кого и за какви цели споделяме вашите лични данни?

За да се изпълнят целите, посочени в този текст за оповестяване, Вашите лични данни се споделят със страните работодатели, които имат свободни работни позиции в обхвата на предлаганата от Дружеството услуга, когато това е необходимо, въз основа на правните основания, посочени по-горе. Освен това ги споделяме с упълномощени институции и организации, доставчици и бизнес партньори в рамките на правилата относно предаването на лични данни, посочени в членове 8 и 9 от Закона за защита на личните данни.

4.Чрез какви методи и въз основа на какви правни основания събираме вашите лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт и извършвате транзакции на уебсайта, ние събираме Вашите лични данни чрез нашите уебсайтове чрез автоматични и частично автоматични методи. Събираме Вашите лични данни въз основа на правните основания, посочени в чл. 5 и 6 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е необходимо за установяването или изпълнението на договор, за изпълнението на наши законови задължения, обработването на данни е задължително за установяването, упражняването или защитата на право, обработването на данни е задължително за нашите законни интереси, при условие че не засяга основните права и свободи на засегнатото лице, както и Вашето изрично съгласие, ако сте го дали. Подробности за целите, за които извършваме дейности по обработване на данни въз основа на тези правни основания, можете да намерите в първия член на настоящия текст за разяснения.

5.Чрез какви методи и въз основа на какви правни основания събираме вашите лични данни

Как да упражнявате правата си по отношение на личните си данни

Член 11 от Закона за защита на личните данни урежда правата на субектите на данни. Съгласно този член вие имате следните права:

 • да научите дали личните ви данни се обработват или не,
 • да поискате информация, ако личните Ви данни са били обработвани,
 • Да научите целта на обработването на личните Ви данни и дали те се използват в съответствие с целта им,
 • да научите кои са третите страни, на които се предават личните ви данни в страната или в чужбина,
 • Да поискате коригиране на личните си данни в случай на непълно или неправилно обработване и да поискате уведомяване на трети страни, на които са предадени личните ви данни, за извършената в този обхват транзакция,
 • въпреки че са били обработени в съответствие с разпоредбите на Закона и други съответни закони, да поискате изтриване или унищожаване на Вашите лични данни, в случай че отпаднат причините, изискващи тяхното обработване, и в този контекст и в случай че Вашите лични данни са непълни или неправилно обработени, да поискате уведомяване за извършените транзакции на трети страни, на които са били предадени Вашите лични данни,
  да възразите срещу настъпването на резултат във ваша вреда чрез анализ на обработваните от вас данни изключително чрез автоматизирани системи,
 • В случай на вреди, причинени от незаконно обработване на Вашите лични данни, да поискате обезщетение за вредите.

Можете да изберете следните начини за предаване на исканията си относно горепосочените права на Дружеството:

 • Можете да изпратите имейл до info@onenewone.com чрез вашия имейл адрес, регистриран в нашите системи,
 • Можете да предпочетете и други методи, посочени в Комюникето относно процедурите и принципите на подаване на заявления до Администратора на данни.
Започнете сега
ONO създава за вас „Smart Candidate Pool“, класифицира, съпоставя, представя краткия списък с „Smart Interview“ и ви помага да наемете таланта.
Вие сте компания
Запознайте се с талантите, които търсите, и оформете бъдещето с изкуствен интелект! Влезте в профила си, за да се запознаете с технологията, която ще ви осигури подходящите таланти за секунди.
Вие сте кандидат
Готови ли сте да направите своята кариера? Ако искате да бъдете този, който избира, а не този, който е избран, сте на правилното място! Ние ви предлагаме възможности за работа, като защитаваме личните ви данни и използваме изкуствен интелект.