Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

OneNewOne olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, internet sitemiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetlerde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • İnternet sitelerimiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’e yöneltilen hizmet satın alma talebi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma talebinde bulunduğunuzda, talebinize ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İade taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret iadelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’e temin edilen mal ve/veya hizmet süreçlerinin yürütülmesi.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • İnternet sitesinde oturum açmanız halinde oturum açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Açık pozisyonların siteye entegre edilmesi ve uygun pozisyonlara ilgili kişilerin özellikleri ve nitelikleri çerçevesinde değerlendirmede bulundurularak yönlendirilme sağlanması,
 • Çalışan adaylarına ilişkin referans olunması halinde, referans olan kişinin bilgilerinin muhafaza edilmesi ve gerektiğinde işveren taraflarıyla ve yetkili kişilerle paylaşılabilmesi,
 • Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Tedarikçi, iş ortağı ve müşterilerimizle iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi.

Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
 • Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

 1. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında; kişisel verileri işlenen kişi gruplarını ve bu gruplara ilişkin olarak hangi verilerin işlendiğini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

İnternet Sitesi Ziyaretçileri Sitemizde hesap oluşturan ancak özgeçmiş bilgilerini paylaşmayan kullanıcıların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve işlem güvenliği bilgilerini işlemekteyiz.
Müşteri Çalışanı/Yetkilisi Sitemizde gerçekleştirilmekte olan faaliyetler dahilinde personel arayışında olan işveren tarafında çalışan ve/veya yetkili kişilerin sunduğumuz hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi kapsamında; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, unvan ve mesleki bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileri, (olası bir uyuşmazlık durumunda) hukuki işlem bilgileri, ödeme işlemlerinde finansal bilgilerini işlemekteyiz.
Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanı/Yetkilileri Sitemizdeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği içerisinde faaliyet göstermekte olduğumuz tedarikçi ve iş ortaklarımızdaki çalışanların ve/veya yetkililerin, işbirliği faaliyetlerimiz kapsamında; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, (olası bir uyuşmazlık durumunda) hukuki işlem bilgileri ile ödeme işlemlerinde finansal bilgilerini işlemekteyiz.
Referans Gösterilen Üçüncü Kişiler Adayların başvuruları kapsamında referans olarak gösterilen kişilerin; kimlik, iletişim, unvan ve mesleki bilgileri işlenmektedir. (Bilgilerinizin bilginiz dahilinde bizlerle paylaşıldığını düşünüyorsanız lütfen durumu bizlere bildiriniz. Bununla birlikte, sürecin daha etkili yürütülebilmes için ayrıca başvuruda bulunan çalışan adayı ile iletişime geçiniz.)

Yukarıda belirtilen veri kategorilerinin yanı sıra sitemize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretiniz sırasında gerçekleştirmiş olduğunuz aktivitelere ilişkin olarak sizlere daha kaliteli ve etkili bir hizmet sunabilmek adına bazı verilerinizi işlemekteyiz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret ediniz.

 1. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz?

 Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak gerektiğinde Şirket tarafından sunulan hizmet kapsamında açık iş pozisyonu bulun işveren tarafları ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

 1. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve site üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizi sitelerimiz aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve vermiş olmanız halinde açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

 1. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

Hemen Başla
ONO sizin için “Akıllı Aday Havuzu” oluşturur, Sınıflandırır, Eşleştirir, “Akıllı Mülakat” ile Kısa Liste’yi önünüze getirir ve yeteneği işe almanız için destek olur.
Firma mısınız
Aradığınız yetenek ile buluşun, geleceği yapay zekâ ile şekillendirin! En doğru yeteneği saniyeler içerisinde sizinle buluşturacak teknoloji ile tanışmak için giriş yapın.
Aday mısınız
Kariyerinizi ONO’lamaya hazır mısınız? Size uygun iş fırsatlarında artık seçilen değil, seçen olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gizliliğinizi koruyarak ve yapay zekâ kullanarak, iş fırsatlarını size sunuyoruz.